Adatvédelmi szabályzat

Unlimited Travel Kft.

Adatkezelési Tájékoztató

 

 

Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú a Unlimited Travel Kft számára. Ez a dokumentum a www.unlimited-travel.hu (“Oldal”), illetve a Unlimited Travel Kft Kft. által biztosított egyéb szolgáltatások adatkezelési gyakorlatát ismerteti. Az Oldalra és az egyéb szolgáltatásokra összefoglaló néven “Szolgáltatás”-ként hivatkozunk.

 

Az adatkezelő, a UNLIMITED TRAVEL KFT Kft. (Székhely: 1054 Budapest Hold utca 6. III.em.2/A továbbiakban “Unlimited Travel”, “Szolgáltató”, “Adatkezelő”, “mi” és ragozott alakjai).

 

1.         Az Adatkezelési szabályzat elfogadása

Vállalkozásunk működtetéséhez és szolgáltatásaink nyújtásához bizonyos információkra, adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési szabályzat elfogadásával biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.

 

Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési szabályzatunkkal, meg kell kérjük, hogy ne használja !1.         BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

1.1.            A Unlimited Travel Kft. (1054 Budapest, Hold utca 6. III.em.2/A, cégjegyzékszám: 01-09-701946) mint adatkezelő (a továbbiakban: Unlimited Travel Kft., vagy szolgáltató, vagy adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A Unlimited Travel Kft. vállalja, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a jelen Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató), és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.

 

1.2.            Az Adatkezelési Tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a Unlimited Travel Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. A Unlimited Travel Kft. a Tájékoztató módosításáról minden esetben megfelelően, és a GDPR- ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket.

 

1.3.            Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a www.unlimited-travel.hu honlapon, és megtekinthetők, ill. átvehető a cég székhelyén (1054 Budapest Hold utca 6. III.em.2/A).

 

1.4.            A Unlimited Travel Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tarja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Unlimited Travel Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

1.5.            Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Unlimited Travel Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

.

1.6.            A Unlimited Travel Kft. az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a szerződések létrehozásához (pl. ajánlatkérés, igényfelmérés), teljesítéséhez, marketing célból, és a szerződésekből eredő  igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó partnereknek az alkalmazott informatikai rendszerek (saját és külső rendszerek: globális foglalási rendszer, Unlimited Travel Kft. saját rendszerei, stb.) használatával.

 

1.7.            A Unlimited Travel Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

-          az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy GDPR”)

 

-          2011.    évi    CXII.    törvény     az    információs    önrendelkezési     jogról    és    az információszabadságról, a továbbiakban: Infotv.”)

 

-          1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),

 

-          2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

 

-          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

 

-          2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),

 

-          2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

 

-          213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet - az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről,

 

-          281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről

FONTOS: Amennyiben bármely felhasználónknak vagy ügyfelünknek olyan kérdése lenne, mely a jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Tájékoztató 2. pontjában foglalt elérhetőségünk valamelyikére és megválaszoljuk a kérdését.

2.         AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: Unlimited Travel Kft.

Rövid név: Unlimited Travel Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 6. III.em.2/A

Cégjegyzékszám: 01-09-701946

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék mint

Cégbíróság Adószám: 12756124-2-41

E-mail: unlimited@unlimitedtravel.hu

Telefonszám: +36 1 302 5501

 

Az adatkezelő weboldalainak a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, elérhetőségére vonatkozó adatok, ideértve az e-mail címét is:

     Név: Travelmax Magyarország Kft.

     Székhely: 1023 Budapest, Bécsi u.8.

E-mail:suranyi.natalia@travelmax.hu

Tel.: +36 20 669 1427

  

Adatkezelési  nyilvántartási  szám: NAIH-14660/2018.

 

3.         AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név:                    Paraczkyné Budai Erika Edit

Levelezési cím: 1054 Budapest Hold u 6. III.2/A  Telefonszám:   +36 1 302 5501

E-mail-cím:        unlimited@unlimitedtravel.hu

 

4.         DEFINÍCIÓK

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (az adatkezelő a jelen Tájékoztatóban ellenkező tájékoztatás hiányában az Unlimited Travel Kft-t jelöli);

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő


hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;

 

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

 

érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az ügyfeleket, utasokat, érdeklődőket is);

 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

 

címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó - egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú - a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény;

 

elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél): kizárólag hirdetést, üzleteszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő.

 

sms üzenet: kizárólag hirdetést, üzleteszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó szöveges elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott mobiltelefon számra küld az adatkezelő.

 

profilalkotás: személyes adatok automatizált, vagy nem automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, email cím, telefonszám, postai cím, számlázási cím vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 

ügyfél: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.

 

5.         A UNLIMITED TRAVEL KFT EGYES ADATKEZELÉSEINEK ISMERTETÉSE

5.1.Az unlimitedtravel.hu és az unlimited-travel.hu weboldalak látogatói adatainak kezelése

5.2.Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldalak látogatói, regisztrált felhasználói.

Az adatgyűjtés célja:

a)             a honlap látogatója esetében: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

b)             a honlap regisztrált látogatója esetében: érintett utazások iránt mutatott érdeklődésének megismerése és minél inkább személyre szabott kiszolgálásának támogatása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

c)              a honlapon utazási szolgáltatást megrendelő érintett esetében: érintett utazások iránt mutatott érdeklődésének megismerése és minél inkább személyre szabott kiszolgálásának támogatása érdekében, valamint érintett szerződésének létrehozásához, teljesítéséhez és a szerződéséből eredő igények érvényesítésének érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13/A. § (1) - (3) bekezdése, regisztrált felhasználók esetén az általuk megrendelt vagy egyébként igénybe vett szolgáltatások nyújtása és a velük kötött szerződések teljesítése a GDPR 6.§(1)b) pont alapján.

 

a)      A kezelt adatok köre: a honlap látogatás időpontja és időtartama, IP cím, honlapon mutatott viselkedése, érdeklődése,

b)      regisztrált felhasználók esetén az adatkezelő az a) pontban meghatározott adatokon felül a következő aktivitásokkal kapcsolatos egyéb adatokat gyűjti: név, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma

c)      honlapon utazási szolgáltatást megrendelő érintett esetében: megrendelő neve, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma, utastársak neve, neme és születési dátuma

 

Az adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege: az adatkezelő minden esetben jelzi, hogy mely

adatok megadása önkéntes valamely szolgáltatás igénybevételéhez (pl. a regisztrációhoz kötelező a név és e-mail cím megadása, szolgáltatások megrendelésénél számlázási információk megadása.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 6 hónap, vagy az érintett hozzájárulásának érvényességi ideje.

 

A kezelt adatok címzettjei: Név: Travelmax Magyarország Kft.,székhely: 1023 Budapest, Bécsi u.8. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások.)

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontot.

 

5.3.         Az unlimitedtravel.hu és az unlimited-travel.hu weboldalak n elérhető cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

 

5.3.1.               Általános információk a cookie-król

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők

„súgó” menüpontja alatt is.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak.

Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie- k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

5.3.2.               Milyen cookie-kat telepít a gépemre a Unlimited Travel Kft. a Az unlimitedtravel.hu és az unlimited-travel.hu weboldalak meglátogatásakor?

5.3.2.1.            A weboldalak működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k

COOKIE NEVE

COOKIE ÁLTAL

KEZELT/HASZNÁLT

ADATOK

COOKIE

ÉLETTARTAMA

COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

cookieconsent_dis missed

Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, cookie tájékoztató sáv elfogadását tárolja

1 év

A felhasználó anonim azonosítását teszi

lehetővé

5.3.2.2.            Egyéb cookie-k

 

 

COOKIE NEVE

COOKIE ÁLTAL

KEZELT/HASZNÁLT

ADATOK

COOKIE ÉLETTARTAMA

COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

Google Analytics _ga

Anonim

honlapfelhasználási statisztika által

generált ID

2 év

Egyedi statisztikai

azonosító

létrehozása a

felhasználó weboldal használatáról a

Google számára

Google Analytics

_gid

Anonim

honlapfelhasználási statisztika által

generált ID

1 session (minimum 30 perc)

Egyedi statisztikai

azonosító

létrehozása a

felhasználó weboldal használatáról a

Google számára

A kezelt adatok köre: a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó

információkat, továbbá demográfiai és statisztikai adatokat kezelünk. A konkrét adatok meghatározását ld. fent.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja: a weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja: az 5.2.2 (A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§/A (3) bekezdése, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések. Az 5.2.2 (B) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

Az adatkezelés időtartama: a konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

A kezelt adatok címzettjei: ixenit Kft. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások.

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás: a weboldalon a harmadik személyek (pl: Google, Facebook) szolgáltatásaihoz kapcsolódó cookie-k azt is eredményezhetik, hogy amennyiben a felhasználó az érintett harmadik személyek szolgáltatásait is használja, akkor a weboldalaink látogatása során ezen harmadik személyek (pl. Google, Facebook) további, a látogatóhoz köthető személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyet az általuk a felhasználóról rendelkezésükre álló személyiségprofil részeként kezelhetnek, és ezeket az adatokat felhasználhatják célzott marketing és reklám üzenetek közvetítésére is. Az ilyen tevékenységek jogszerűségéért ezek a harmadik személyek a felelősek. A Google által végzett adatkezelésekről bővebb információ található a

https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége: a fenti weboldalak látogatóinak bármikor lehetőségük van arra, hogy a cookie-kat az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a visszautasítsák, illetve használatukat letiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

 

 

5.4. A Unlimited Travel Kft. által végzett értékesítési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés Az adatkezeléssel érintettek köre: a Unlimited Travel Kft. ügyfelei.

Az adatkezelés célja: a Unlimited Travel Kft. illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár az utazási irodákon keresztül, akár online úton, a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, utazási ajánlat adása emailen és/vagy telefonon, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő megkeresés címzett reklámküldemény (meghatározást ld. a definíciók között) és telefon útján.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, telefonhívások adatai, emailek adatai, születési dátuma, neme, utazáshoz szükséges úti dokumentumok adatai (pl. azonosítási száma, lejárati dátuma, stb.), utazással kapcsolatos érdeklődési köre, utastársak neve, neme és születési dátuma, speciális igények (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények), direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, az utazással kapcsolatos adatok, dátum és aláírás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Címzett reklámküldemény (postai direkt marketing) esetén az adatkezelés jogalapja a Grt. 6.§(4) bekezdése, telemarketing esetén pedig az Eht. 162.§-a. A telefonbeszélgetések rögzítésének és megőrzésének jogalapja a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a UNLIMITED TRAVEL Kft-nek a telefonbeszélgetések során megrendelt szolgáltatások, megkötött szerződések, az ügyfelek által tett jognyilatkozatok (pl. leiratkozás, tiltakozás) bizonyításához, az ügyfelekkel folytatott interakciók (pl. reklamációk) utólagos rekonstruálásának biztosításához, a Unlimited Travel Kft. vitás ügyekkel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez és védelméhez fűződő jogos érdeke (a Unlimited Travel Kft. érdekmérlegelési tesztje alapján definiálta a fent említett jogos érdekét, megállapította, hogy az általa végezni tervezett adatkezelés valóban szükséges a fentiekben definiált jogos érdek érvényesítéséhez, és az adatkezeléssel érintett személyek érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül az adatkezelő jogos érdekét; az érdekmérlegelési tesztről és annak részleteiről a felhasználók az adatkezelő 2. pontban említett elérhetőségein kérhetnek további információt).

Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év. A közvetlen üzletszerzési tevékenységek esetén az adatkezelés az ügyfél tiltakozásáig/leiratkozásáig tart. A telefonbeszélgetések megőrzési időtartama a telefonbeszélgetéstől számított egy év, illetve a visszahívást igénylők megadott telefonszámai a visszahívást követően törlésre kerülnek.

A kezelt adatok címzettjei: amennyiben a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez ez elengedhetetlen, a Unlimited Travel Kft. megfelelő tájékoztatás után a szükséges adatokat továbbítja szerződött partnerei (biztosítótársaság, szállás, transzfer, légitársaságok és egyéb partner cégek) felé. Ilyen esetekben az ügyfél adatai az általa kiválasztott utazási helyszíntől függően (az EGT-n kívüli) harmadik országokba is továbbításra kerülhetnek.

Utazásszervezéssel kapcsolatos adattovábbítások címzettjei: a Unlimited Travel Kft., mint utazásszervező által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén az ügyfelek személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő szolgáltatók (a megrendelt szolgáltatás függvényében: a lefoglalt szálloda, a szállítást végző légitársaság, vagy más közlekedési szolgáltató, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosítótársasága, az ügyfél által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató) felé.

Továbbá, a Unlimited Travel Kft., mint utazásközvetítő más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések, ill. kötött szerződések esetében az ügyfél személyes adatait továbbítja az utazásszervező felé.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az utas adatok valódiságáért, és az utas adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás beszerzéséért a szolgáltatásra szerződést kötő szerződőt terheli a felelősség.

Harmadik országokba történő adattovábbítások: amennyiben a Unlimited Travel Kft. az ügyfél adatait harmadik országokba továbbítja, minden esetben gondoskodik a GDPR V. fejezete szerinti megfelelő garanciákról, és

(a)                          vagy olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyek kapcsán a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít (a lista megtekintéséhez kattintson ide).

(b)         vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződéses feltételeket használja az adattovábbítás során (a feltételek megtekintetéséhez kattintson ide), vagy

(c)          az Egyesült Államokba történő adattovábbítások során csak a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szint biztosítását előíró EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott személyek részére továbbít személyes adatot ( az Adatvédelmi Pajzsról további

 információt itt talál).

 

Az egyes ügyfelek az őket érintő adattovábbítások garanciákról az adatkezelőnél érdeklődhetnek a fenti 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

A Unlimited Travel Kft. részére történő adattovábbítások: a Unlimited Travel Kft., mint utazásszervező által közzétett szolgáltatások utazásközvetítő közreműködésével történő megrendelése, ill. szerződéskötés esetén az ügyfelek adatait az utazásközvetítő továbbítja a Unlimited Travel Kft. felé, melyek vonatkozásában a továbbiakban a Unlimited Travel Kft. a jelen 5.3 pontban foglaltak szerint jár el.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást. A direkt marketing üzenetek (ideértve a címzett reklámküldemények) továbbítását és a telefonos megkereséseket az alábbi módokon lehet

meg,- illetve letiltani:

(a)         postai úton: a lemondó válaszküldemény visszaküldésével a Unlimited Travel Kft. 1054 Budapest Hold utca 6. III.em.2/A címére;

(b)         e-mail útján az unlimited@unlimitedtravel.hu címre küldött üzenettel;

(c)          telefonon a +361 3025501 számon;

(d)         személyesen az Unlimited Travel Kft. Székhelyén: 1054 Budapest Hold u.6.III.em.2/A.

 

Adatkezelési  nyilvántartási  szám: NAIH-14660/2018.

 

5.5. Regisztrációs adatbázis, profilalkotás

Az érintettek köre: a Unlimited Travel Kft. adatbázisába online módon, telefonon vagy személyesen regisztráló személyek.

Az adatkezelés célja: az személyes, telefonos, vagy online ügyintézés, foglalás, megrendelés ügymenetének előmozdítása, a kapcsolattartás, utazási szerződések létrehozása, teljesítése, a vásárlói szokások és preferenciák gyűjtése és elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a fenti tevékenységek hatékonyabb és testreszabott módon történő végzése és nyújtása érdekében profilalkotás (ügyfelekről rendelkezésre álló adatok egy adatbázisban történő folyamatos gyűjtése és ügyfélprofilhoz kötése, ügyfelek különböző csoportokba sorolása utazási szokásaik, érdeklődési körük, a Unlimited Travel Kft. weboldalain kifejtett aktivitásuk stb. alapján) és részükre megfelelő jogalap megléte esetén személyre szabott üzenetek, tartalom, reklámok, hírlevelek, stb. megjelenítése és küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az Eker. tv. 13/A§-a,a profilalkotási tevékenység (ideértve az ügyfelek e- mail címének retargeting és remarketing célból történő továbbítását is, ld. a kezelt adatok címzettjeinél szereplő leírást) tekintetében pedig a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a UNLIMITED TRAVEL Kft-nek a személyre szabott közvetlen üzletszerzési tevékenység végzéséhez, és értékesítési tevékenységének támogatásához és elősegítéséhez fűződő jogos érdeke (a Unlimited Travel Kft. érdekmérlegelési tesztje alapján definiálta a fent említett jogos érdekét, megállapította, hogy az általa végezni tervezett adatkezelés valóban szükséges a fentiekben definiált jogos érdek érvényesítéséhez, és az adatkezeléssel érintett személyek érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül az adatkezelő jogos érdekét; az érdekmérlegelési tesztről és annak részleteiről a felhasználók az adatkezelő 2. pontban említett elérhetőségein kérhetnek további információt).

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, telefonhívások adatai, emailek adatai, születési dátuma, neme, utazáshoz szükséges úti dokumentumok adatai (pl. azonosítási száma, lejárati dátuma, stb.), utazással kapcsolatos érdeklődési köre, utastársak neve, neme és születési dátuma, speciális igények (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények), direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, az utazással kapcsolatos adatok, dátum és aláírásügyfelek által az adatkezelővel kötött szerződések kapcsán és az adatkezelővel folytatott szóbeli, írásbeli és elektronikus kommunikációja és interakciói során rendelkezésre bocsátott adatok (ideértve a felhasználó érdeklődésével érintett és általa megrendelt vagy igénybe vett utazási szolgáltatások adatait is)

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést vagy ügyfél-kapcsolatfelvételt követő három év, a

profilalkotás esetében a felhasználó tiltakozásáig.

 

A kezelt adatok címzettjei: az adatkezelő bizonyos esetekben harmadik személyek által (pl. Google, Facebook, stb.) saját adatkezelési szabályzatuk alapján végzett, de az Unlimited Travel Kft. által megrendelt remarketing és retargeting szolgáltatások végzése céljából (pl. amikor az adatkezelő ezeken a platformokon szeretné elérni ügyfeleit) megosztja a regisztrációs adatbázisában szereplő ügyfeleinek e-mailcímét ezen harmadik személyekkel, és ilyen esetben az ügyfelek e-mail címei (az EGT-n kívüli) harmadik országokba is továbbításra kerülhetnek.

Harmadik országokba történő adattovábbítások: amennyiben a Unlimited Travel Kft. az ügyfél e-mail címét a fentiek szerint harmadik országokba továbbítja, minden esetben gondoskodik a GDPR V. fejezete szerinti megfelelő garanciákról, és

(a)         vagy olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyek kapcsán a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő megfelelő védelmi szintet biztosít (a lista megtekintéséhez kattintson ide).

(b)         vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződéses feltételeket használja az adattovábbítás során (a feltételek megtekintetéséhez kattintson ide), vagy

(c)          az Egyesült Államokba történő adattovábbítások során csak a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szint biztosítását előíró EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott személyek részére továbbít személyes adatot ( az Adatvédelmi Pajzsról további

 információt itt talál).

 

Az egyes ügyfelek az őket érintő adattovábbítások garanciákról az adatkezelőnél érdeklődhetnek a fenti 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban

meghatározott általános tájékoztatást.

 

Az érintettek tiltakozási joga: az ügyfelek bármikor tiltakozhatnak személyes adataik profilalkotás céljából történő felhasználása ellen az alábbiakban meghatározott módon. Fontos, hogy amennyiben az ügyfél csak a profilalkotás ellen él tiltakozási jogával, az adatkezelő csak a profilalkotást és az azon alapuló, személyre szabott marketing tevékenységet (targetálást és adatfelhasználást) szünteti meg, de az ügyfél jogszerűen kezelt egyéb adatait az ügyfél meghatározott marketing tevékenység (postai DM, azaz címzett reklámküldemény küldése, telemarketing végzése és hírlevél küldése) elleni tiltakozásáig/leiratkozásáig továbbra is kezelheti. Ugyanígy, amennyiben az ügyfél tiltakozik valamely marketing adatkezelés ellen, vagy arról leiratkozik, az nem minősül egyben és automatikusan a profilalkotási tevékenység elleni tiltakozásnak is. A Unlimited Travel Kft. a fentiekre tekintettel kéri ügyfeleit, hogy tiltakozási/leiratkozási joguk gyakorlásakor egyértelműen jelezzék, hogy nyilatkozatuk mely adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.

A profilalkotás ellen az ügyfelek az alábbi elérhetőségen gyakorolhatják tiltakozási jogukat:

(a)         postai úton: a Unlimited Travel Kft. 1054 Budapest, Hold utca 6. III.em.2/A címére küldött levéllel;e-mail útján az unlimited@unlimitedtravel.hu  címre küldött üzenettel;

(b)         telefonon a +3613025501 számon;

(c)          személyesen az Unlimited Travel Kft. Székhelyén: 1054 Budapest Hold u.6.III.em.2/A.

 

Kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntések: a Unlimited Travel Kft. nem végez olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló adatkezelést, amely az érintettekre nézve joghatással járna vagy őket hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (pl. a Unlimited Travel Kft. nem különbözteti meg hátrányosan ügyfeleit az utazási szokásaik, anyagi lehetőségeik, vagy más hasonló jellemzőjük alapján).

 

Adatkezelési  nyilvántartási  szám: NAIH-14660/2018.

5.6. Unlimited Travel elektronikus hírlevél, sms, mms

Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó, általános vagy esetenként az ügyfelek

5.4 pontban említett személyiségprofilja alapján személyre szabott e-mail hírlevelek, sms-ek, mms-ek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6.§(1) bekezdése és a GDPR 6.§(1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a hírlevélről történő leiratkozással, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, nem, születési dátum, telefonszámok, e-mail cím, utazási szokások és utazási érdeklődési kör, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum, profilalkotási tevékenység elleni tiltakozás ellen ennek ténye.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

A kezelt adatok címzettjei: CM Design Kft. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység leírása: Adatbázis kezelés, CRM kampányok szervezése és lebonyolítása).

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást. A hírlevelekről, sms-ekről, mms-ekről leiratkozás postai úton a Unlimited Travel Kft. 1054 Budapest, Hold utca 6. III.em.2/A címére küldött levéllel, e-mail útján az unlimited@unlimitedtravel.hu címre küldött üzenettel, telefonon a +3613025501-as számon és hírlevelek esetében természetesen a hírlevél alján lévő „leiratkozás” vagy hasonló gomb használatával is lehetséges.

Adatkezelési  nyilvántartási  szám: NAIH-14660/2018.

 

5.7. Reklamáció

Az érintettek köre: Unlimited Travel Kft. ügyfelei.

Az adatkezelés célja: az ügyfélpanaszok kivizsgálása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján az Unlimited Travel Kft-nek a reklamációk kivizsgálásához és jogainak védelméhez fűződő jogos érdeke (a Unlimited Travel Kft. érdekmérlegelési tesztje alapján definiálta a fent említett jogos érdekét, megállapította, hogy az általa végezni tervezett adatkezelés valóban szükséges a fentiekben definiált jogos érdek érvényesítéséhez, és az adatkezeléssel érintett személyek érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül az adatkezelő jogos érdekét; az érdekmérlegelési tesztről és annak részleteiről a felhasználók az adatkezelő 2. pontban említett elérhetőségein kérhetnek további információt).

A kezelt adatok köre: név, utastársak neve, neme, születési dátuma, utazás foglalási részvételi száma, panasz részletes leírása, hány főt érint a reklamáció, a reklamáció beérkezésének ideje, az úti cél, az utazás időpontja, a szálláshely kódja, a megválaszolás ideje, módja, a kártérítési igény, összege és formája, illetve az áthárítható költség mértéke, dátum, aláírás.

Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban

meghatározott általános tájékoztatást.

 

 

5.8. Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Ilyen tevékenységet az Unlimited Travel Kft jelenleg nem végez.

 

5.9. Szolgáltatással kapcsolatos ügyfél levelezések, ajánlatkérések

Amennyiben a Unlimited Travel Kft. ügyfeleinek az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája van, az 5.1 pontban megjelölt honlapon megadott módokon léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

A www.unlimited-travel.hu honlapon keresztül történő ajánlatkérés során a felhasználó által megadott adatok a honlapot működtető szerveren nem kerülnek rögzítésre, azokat a rendszer e-mailben továbbítja az illetékesek felé.

 

A Unlimited Travel Kft. a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mailcímével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügyintézéstől számított legfeljebb 6 év elteltével törli.

 

 

 

 

 

6.         A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

A Unlimited Travel Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, a 7. pont alatti adatfeldolgozónál, találhatók meg.

 

A Unlimited Travel Kft. ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.

 

A Unlimited Travel Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

a)        az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

b)       hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

c)        változatlansága igazolható (adatintegritás)

d)       a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Unlimited Travel Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Unlimited Travel Kft. az adatkezelés során megőrzi:

a)                 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre

jogosult

b)                a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét

c)                 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

 

A Unlimited Travel Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

 

7.         AZ UNLIMITED TRAVEL KFT. ÁLTAL ADATKEZELÉSEI SORÁN IGÉNYBE VETT EGYÉB ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: Travelmax Magyarország Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi u.8.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: Adatbázis kezelés, Utazási irodai-tour operator szolgáltatások.

 

8.            AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK, JOGORVOSLATOK

Az érintetteket az egyes egyedi adatkezelések kapcsán megillető konkrét jogokat és azok gyakorlásának módját az 5. pontban ismertettük.

Az alábbiakban az érintetteket általában megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket foglaljuk össze.

Az alábbiakban említett jogaikat az adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatják.

 

 

8.1. Hozzáférési jog

 

Az érintett bármikor kérhet hozzáférést a Unlimited Travel Kft. által kezelt személyes adataihoz.

 

Ha az érintett azt kéri, hogy a Unlimited Travel Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a

személyes adatait, a Unlimited Travel Kft. köteles tájékoztatást adni.

 

Az érintett azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Unlimited Travel Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 

(a)       az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b)       nem terjed ki az anonim adatokra; és

(c)        magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A Unlimited Travel Kft. a kérelmező az érintett kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az érintett további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Unlimited Travel Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az érintett fog viselni.

 

8.2. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult a Unlimited Travel Kft. által kezelt személyes adatai helyesbítésére. E joga

 

(a)       nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)       az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és

(c)        magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A Unlimited Travel Kft. az érintett kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. A N- U-R Kft. az érintett személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

8.3. A törléshez való jog

 

Bizonyos feltételek esetén az érintett jogosult a Unlimited Travel Kft. által kezelt személyes adatainak törlését kérni. A Unlimited Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben

 

(a)       a Unlimited Travel Kft. kezeli e személyes adatokat, és

(b)       az érintett a személyes adatai törlését kéri, és

(c)        a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Unlimited Travel Kft. a személyes

adatokat kezeli.

 

A Unlimited Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

 

(a)       a Unlimited Travel Kft. kezeli az érintett személyes adatait, és

(b)       az érintett a személyes adatai törlését kéri, és

(c)        az érintett visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(d)       nincs más jogalap az érintett adatainak további kezelésére.

 

A Unlimited Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

 

(a)                      az adatkezelés a Unlimited Travel Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(b)                     az érintett tiltakozik az ellen, hogy a Unlimited Travel Kft. kezeli a személyes adatait, és

(c)                  az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a az érintett tiltakozásával szemben.

 

A Unlimited Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

 

(a)          az érintett a személyes adatai törlését kéri, és

(b)         az ilyen adatok Unlimited Travel Kft. általi kezelése nem jogellenes, vagy

(c)          a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(d)         az    érintett     adatait     az    információs     társadalommal      összefüggő    szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

A Unlimited Travel Kft. az érintett személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

 

Az érintett joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 

(a)          nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)         az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és

(c)          magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A Unlimited Travel Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az érintett vitatja az ilyen adatok pontosságát.

 

A Unlimited Travel Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az ilyen adatok törlését.

 

A Unlimited Travel Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

 

(a)          az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b)         az Unlimited Travel Kft-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c)          az érintett az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

 

A Unlimited Travel Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

 

(a)               az érintett tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek szükségesek az Unlimited Travel Kft. jogos érdekei céljából, és

(b)               az érintett annak visszaigazolására vár, hogy az érintett személyes adatainak a Unlimited Travel Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az érintett tiltakozásával szemben.

 

A Unlimited Travel Kft. az érintett személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Ha a Unlimited Travel Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, akkor

 

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b)         az érintett hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, és

(c)        kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy egy szerződés teljesítése, az

érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az érintett által a Unlimited Travel Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

 

Az érintett adathordozhatósághoz való joga

 

(a)          nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)         az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és

(c)          nem terjed ki az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokra.

 

8.6. A panasztétel és bírósághoz fordulás joga

 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a Unlimited Travel Kft. jogellenes kezelte az érintett személyes adatait, a Unlimited Travel Kft. azt javasolja az érintettnek, hogy a lenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keressen meg minket az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek

az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon:

+36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

2018. május 24.

Hírlevél feliratkozás